The Dark - Lemony Snicket, Jon Klassen Really cute - I love anything Lemony Snicket.